Verzuimprotocol

In dit ziekteverzuimreglement staan de regels die gelden wanneer je ziek wordt tijdens je dienstverband bij Flox B.V. (of binnen 28 dagen na het einde daarvan). Flox B.V. (hierna Flox) is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dit betekent dat Flox verantwoordelijk is voor de berekening en uitbetaling van de Ziektewetuitkering. De begeleiding van een zieke werknemer zal mede verzorgd worden door Prevenzo, in opdracht van Flox.

Ziekmelding

Als je ziek bent, ben je verplicht om je persoonlijk, voor het begin van de werkdag (maar uiterlijk voor 9.00 uur) ziek te melden. Je doet deze ziekmelding bij het bedrijf waar je die dag zou werken én bij Flox. Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meld je dit bij Flox en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar je werkt. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden kan iemand anders namens jou de ziekmelding op bovenstaande wijze doorgeven aan Flox en het bedrijf waar je werkt.

Thuisblijven/Bereikbaarheid

Flox of een medewerker van Prevenzo zal binnen 24 uur contact met je opnemen. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat er controle kan plaatsvinden in de vorm van een huisbezoek. Ook kan je een oproep verwachten voor het spreekuur van de Arboarts gedurende de periode dat je ziek bent. Je bent verplicht om thuis te blijven en bereikbaar te zijn tot het eerste contact en/of bezoek heeft plaatsgevonden. Na dit eerste contact heb je tijdens de eerste 2 weken van ziekte de verplichting om thuis te blijven tot 10.00 uur en thuis te zijn tussen 12.00 uur en 14.30 uur. Als je op een ander adres verblijft, moet je dit direct melden bij Flox. Je moet ervoor zorgen dat je op werkdagen tussen 8.30 uur en 18.00 uur telefonisch bereikbaar bent. Als je gedurende je ziekteperiode een nieuw telefoonnummer krijgt, dan moet je dit altijd doorgeven aan Flox. Als je in strijd met voorgaande bepalingen niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor het recht op of de hoogte van je Ziektewetuitkering.

Arboarts

Als de Arboarts je oproept om op het spreekuur te verschijnen, dan ben je verplicht aan deze oproep gehoor te geven. Als je daar absoluut niet toe in staat bent, of als je alweer aan het werk bent, geef je dit uiterlijk 48 uur voor de afspraak door aan de casemanager van Prevenzo. Je moet meewerken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de Arboarts, indien deze een dergelijk onderzoek in overleg met Flox nodig acht.

Verblijf in het buitenland

Als je tijdens je (vakantie)verblijf in het buitenland ziek wordt, gelden dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. Je moet je ziekmelden bij Flox volgens de bovenstaande procedure van ziekmelding. Bij thuiskomst meld je je telefonisch bij Flox. Als je tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan moet je dit minimaal twee weken van tevoren bij Flox melden. Wij wijzen je erop dat je je ook tijdens een verblijf in het buitenland moet houden aan alle verplichtingen uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag bovendien geen belemmering zijn voor herstel en/of re-integratie.

Prevenzo

De casemanagers van Prevenzo zijn te bereiken op: 085 – 48 55 442.

(Gedeeltelijk) Herstel

Het is mogelijk dat je jouw werkzaamheden gedeeltelijk hervat of ander vervangend werk gaat doen. Mocht je hierdoor nog gedeeltelijk recht hebben op een Ziektewetuitkering, dan moet je je (nog steeds) houden aan de regels uit dit verzuimreglement. Zodra je volledig hersteld bent, moet je dit direct, maar uiterlijk op de tweede dag van je herstel, melden bij Flox.   

Ziektewetuitkering

Op grond van de cao en je arbeidsovereenkomst ontvang je geen Ziektewetuitkering voor de eerste twee werkdagen waarop je door ziekte niet werkt. Deze eerste 2 dagen worden wachtdagen genoemd. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer je binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding al rekening is gehouden met wachtdagen. Je ontvangt bij elke loonbetaling wachtdagcompensatie, hiermee wordt één van de 2 wachtdagen gecompenseerd.

Uiterlijk zes weken na ontvangst van je ziekmelding zal Flox per vier weken het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van je ziekengeld is gebaseerd op je dagloon. Het dagloon berekent Flox met behulp van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen of wordt opgevraagd bij het UWV. Alle wijzigingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor uw Ziektewetuitkering, moeten direct door jou gemeld worden bij Flox.

Activiteiten gericht op werkhervatting

Als je ziek bent, moet je alles in het werk stellen om weer gezond te worden zodat je snel je werk kunt hervatten. Je overige activiteiten mogen je genezing niet belemmeren. Daarnaast moet je je voldoende inspannen om (passend) werk te krijgen, door bijvoorbeeld te solliciteren.

Privacy

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. Prevenzo zal geen medische gegevens over jou aan Flox geven zonder dit met je overlegd te hebben.

Inzage

Het is mogelijk om je ziektedossier in te zien. Je kunt hiervoor schriftelijk een verzoek bij ons indienen, via mblankestijn@floxwerkt.nl. Wij vragen je bij het verzoek een kopie van je identiteitsbewijs te voegen, zodat zeker is dat het verzoek van jou afkomstig is. Wij zullen je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken kosteloos inzage verlenen.

Je kunt daarnaast correctie verzoeken, wanneer uit een inzage blijkt dat gegevens niet juist zijn. Zo’n verzoek kan op dezelfde manier worden ingediend. Wij zullen de gegevens binnen vier weken kosteloos corrigeren wanneer ze feitelijk onjuist, onvolledig, irrelevant of in strijd met de wet zijn.

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Het niet naleven van de regels in dit reglement en/of andere schriftelijke instructies van Prevenzo en/of Flox kan gevolgen hebben voor het recht op of de hoogte van je Ziektewetuitkering. Wanneer je een sanctie krijgt opgelegd, word je daarover schriftelijk geïnformeerd. In de brief staat vermeld op welke manier je tegen de sanctie bezwaar kunt maken.

Afspraak is afspraak

Flox en Prevenzo verwachten dat je je houdt aan de afspraken zoals die door Flox en Prevenzo in het kader van het verzuim en de verzuimbegeleiding met jou worden gemaakt.