Verzuimprotocol

In dit ziekteverzuimreglement staan de regels die gelden wanneer u ziek wordt tijdens uw dienstverband bij Flox B.V. (of binnen 28 dagen na het einde daarvan). Flox B.V. (hierna Flox) is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dit betekent dat Flox verantwoordelijk is voor de berekening en uitbetaling van de Ziektewetuitkering. De begeleiding van een zieke werknemer zal mede verzorgd worden door Prevenzo, in opdracht van Flox.

Ziekmelding

Als u ziek bent, bent u verplicht om u persoonlijk, voor het begin van de werkdag (maar uiterlijk voor 9.00 uur) ziek te melden. U doet deze ziekmelding bij het bedrijf waar u die dag zou werken én bij Flox. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij Flox en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar u werkt. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden kan iemand anders, namens u, de ziekmelding op bovenstaande wijze doorgeven aan Flox en het bedrijf waar u werkt.

Thuisblijven/Bereikbaarheid

Flox of een medewerker van Prevenzo zal binnen 24 uur contact met u opnemen.Daarnaast moet u er rekening mee houden dat er controle kan plaatsvinden in de vorm van een huisbezoek. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de arbo-arts, gedurende de periode dat u ziek bent.U bent verplicht om thuis te blijven en bereikbaar te zijn tot het eerste contact en/of bezoek heeft plaatsgevonden. Na dit eerste contact heeft u tijdens de eerste 2 weken van ziekte de verplichting om thuis te blijven tot 10.00 uur en thuis te zijn tussen 12.00 uur en 14.30 uur. Als u op een ander adres verblijft, moet u dit direct melden bij Flox. U moet ervoor zorgen dat u op werkdagen tussen 8.30 uur en 18.00 uur telefonisch bereikbaar bent.Als u gedurende uw ziekteperiode een nieuw telefoonnummer krijgt, dan moet u dit altijd doorgeven aan Flox.Als u in strijd met voorgaande bepalingen niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor het recht op of de hoogte van uw Ziektewetuitkering.

Arboarts

Als de arboarts u oproept om op het spreekuur te verschijnen, dan bent u verplicht aan deze oproep gehoor te geven. Als u daar absoluut niet toe in staat bent, of als u alweer aan het werk bent, geeft u dit uiterlijk 48 uur voor de afspraak door aan de casemanager van Prevenzo.U moet meewerken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de arboarts, indien deze een dergelijk onderzoek in overleg met Flox nodig acht.

Verblijf in het buitenland

Als u tijdens uw (vakantie)verblijf in het buitenland ziek wordt, gelden dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. U moet zich ziekmelden bij Flox volgens de bovenstaande procedure van ziekmelding. Bij thuiskomst meldt u zich telefonisch bij Flox. Als u tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan moet u dit minimaal twee weken van tevoren bij Flox melden. Wij wijzen u erop dat u zich ook tijdens een verblijf in het buitenland moet houden aan alle verplichtingen uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag bovendien geen belemmering zijn voor herstel en/of re-integratie.

Prevenzo

De casemanagers van Prevenzo zijn te bereiken op: 085 – 48 55 442.

(Gedeeltelijk) Herstel

Het is mogelijk dat u uw werkzaamheden gedeeltelijk hervat of ander vervangend werk gaat doen. Mocht u hierdoor nog gedeeltelijk recht hebben op een Ziektewetuitkering, dan moet u zich (nog steeds) houden aan de regels uit dit verzuimreglement. Zodra u volledig hersteld bent, moet u dit direct, maar uiterlijk op de tweede dag van uw herstel, melden bij Flox.    

Ziektewetuitkering

Op grond van de cao en uw arbeidsovereenkomst ontvangt u geen Ziektewetuitkering voor de eerste twee werkdagen waarop u door ziekte niet werkt. Deze eerste 2 dagen worden wachtdagen genoemd. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer u binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding al rekening is gehouden met wachtdagen. U ontvangt bij elke loonbetaling wachtdagcompensatie, hiermee wordt één van de 2 wachtdagen gecompenseerd.

Uiterlijk zes weken na ontvangst van uw ziekmelding zal Flox per vier weken het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld is gebaseerd op uw dagloon. Het dagloon berekent Flox met behulp van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen of wordt opgevraagd bij het UWV. Alle wijzigingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor uw Ziektewetuitkering, moeten direct door u gemeld worden bij Flox.

Activiteiten gericht op werkhervatting

Als u ziek bent, moet u alles in het werk stellen om weer gezond te worden zodat u snel uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet belemmeren. Daarnaast moet u zich voldoende inspannen om (passend) werk te krijgen, door bijvoorbeeld te solliciteren.

Privacy

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. Prevenzo zal geen medische gegevens over u aan Flox geven zonder dit met u overlegd te hebben.

Inzage

Het is mogelijk om uw ziektedossier in te zien. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek bij ons indienen, via mblankestijn@floxwerkt.nl . Wij vragen u bij het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te voegen, zodat zeker is dat het verzoek van u afkomstig is. Wij zullen u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken kosteloos inzage verlenen.

U kunt daarnaast correctie verzoeken, wanneer uit een inzage blijkt dat gegevens niet juist zijn. Zo’n verzoek kan op dezelfde manier worden ingediend. Wij zullen de gegevens binnen vier weken kosteloos corrigeren wanneer ze feitelijk onjuist, onvolledig, irrelevant of in strijd met de wet zijn.

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Het niet naleven van de regels in dit reglement en/of andere schriftelijke instructies van Prevenzo en/of Flox kan gevolgen hebben voor het recht op of de hoogte van uw Ziektewetuitkering. Wanneer u een sanctie krijgt opgelegd, wordt u daarover schriftelijk geïnformeerd. In de brief staat vermeld op welke manier u tegen de sanctie bezwaar kunt maken.

Afspraak is afspraak

Flox en Prevenzo verwachten dat u zich houdt aan de afspraken zoals die door Flox en Prevenzo in het kader van het verzuim en de verzuimbegeleiding met u worden gemaakt.